fbpx
ראשי | פסולת | האם הערים בישראל מתמודדות עם העלייה של כמות הפסולת בישראל

האם הערים בישראל מתמודדות עם העלייה של כמות הפסולת בישראל

פסולת

בדו”ח פני החברה של הלמ”ס על הערים הגדולות בישראל לשנת 2012 -2013 מציגים נתונים על היקף מחזור פסולת ברשויות המקומיות הגדולות, לפיה בשנים 2000-2012 , סך כל הפסולת המוצקה הממוחזרת בישראל (לא כולל פסולת בניין, אפר-פחם ובוצה) עלתה ב – 91% (מ  – 1.05 מיליון טון ל – 2.2.% ).

רק כ- 15% בלבד מסך הפסולת הביתית בישראל ממוחזרת. שיעור המחזור מגיע לכ- 25% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

חוק שמירת הניקיון אוסר על לכלוך ועל השלכת פסולת ברשות הרבים. כן מחייב החוק את הרשויות המקומיות להקים אתרים לסילוק פסולת. מתוקף החוק הוקמה גם קרן לשמירת הניקיון‏‏‏[3] שמטרתה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים ולמניעת שילוט בלתי חוקי (ויקיפדיה, ערך מחזור בישראל).

רוב המיחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה – מפעלי מחזור. מפעלי המיחזור קולטים פסולות מסוגים שונים: פלסטיק, נייר, קרטון , זכוכית ועוד. את הפסולת מפרידים באמצעים מכניים וידניים לחומרים אשר מועברים למיחזור.

בדו”ח פני החברה של הלמ”ס על הערים הגדולות בישראל לשנת 2012 -2013 מציגים נתונים על היקף מחזור פסולת ברשויות המקומיות הגדולות, לפיה בשנים 2000-2012 , סך כל הפסולת המוצקה הממוחזרת בישראל (לא כולל פסולת בניין, אפר-פחם ובוצה) עלתה ב – 91% (מ  – 1.05 מיליון טון ל – 2.2.% ).

רק כ- 15% בלבד מסך הפסולת הביתית בישראל ממוחזרת. שיעור המחזור מגיע לכ- 25% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

חוק שמירת הניקיון אוסר על לכלוך ועל השלכת פסולת ברשות הרבים. כן מחייב החוק את הרשויות המקומיות להקים אתרים לסילוק פסולת. מתוקף החוק הוקמה גם קרן לשמירת הניקיון‏‏‏[3] שמטרתה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים ולמניעת שילוט בלתי חוקי (ויקיפדיה, ערך מחזור בישראל).

רוב המיחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה – מפעלי מחזור. מפעלי המיחזור קולטים פסולות מסוגים שונים: פלסטיק, נייר, קרטון , זכוכית ועוד. את הפסולת מפרידים באמצעים מכניים וידניים לחומרים אשר מועברים למיחזור.

קישור לדוחות מיחזור שנתי ברשויות מקומיות לפי אזורים מאתר הממשלתי להגנת הסביבה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הערים הגדולות בישראל 2012-2013 , נתונים מתוך דו”ח פני החברה מס’ 7. סטטיסטיקל 139. דצמבר 2014.

פסולת רשויות מקומיות

 

 

כדאי לראות גם את זה

הטרנד החדש – משחקים את העתיד וצופים את השינויים בהווה במישחוק

 שימוש במשחקים לצרכים ארגוניים הפך לטרנד מוביל. הרעיון מאחורי השימוש במשחקים הוא להפוך פעולות שיגרתיות …

התפיסה הארגונית היפנית ומודיעין עסקי תחרותי

מודיעין תחרותי מהווה גורם מרכזי בהצלחתן של חברות, זאת מאחר ואיסוף מידע הוא קריטי לפעילות …

כתיבת תגובה