fbpx
ראשי | טכנולוגיה | מכרז שירותי דיגיטל לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית לתושבי המדינה

מכרז שירותי דיגיטל לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית לתושבי המדינה

מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר פרסם מכרז מרכזי לאספקת שירותי דיגיטלי לפי התמחויות עבור שמרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות. המכרז הוכן בליווי המקצועי של מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.

ההתמחויות הן:

  • עיצוב השירות
  • תוכן
  • שינוי תהליכים
  • דאטה
  • ניהול מוצר
  • טרנספורמציה דיגיטלית

במכרז מוגדרים תנאי סף מנהליים הנדרשים מספקים העובדים עם הממשלה (כגון: רישום כתאגיד / שותפות / עוסק מורשה, עמידה בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, ועצמאות ממציעים אחרים במכרז מבחינת החזקה במניות / קבלן משנה וכו’), וכן תנאי סף מקצועיים של ניסיון קודם בתחום הדיגיטל אשר משתנים מהתמחות להתמחות (שנות ניסיון ותיק עבודות).
בנוסף, מציעים במכרז יידרשו לעמוד ברף איכות שנדרש להבטיח שהספקים הטובים ביותר יתנו שירותים לממשלה. מציעים שיעמדו בתנאי הסף והאיכות של המכרז יכללו ברשימת הספקים בהתמחויות בהן הגישו מועמדות.
פירוט אודות תנאי הסף, ומדדי האיכות ניתן למצוא במסמכי המכרז.

כדאי לראות גם את זה

הטרנד החדש – משחקים את העתיד וצופים את השינויים בהווה במישחוק

 שימוש במשחקים לצרכים ארגוניים הפך לטרנד מוביל. הרעיון מאחורי השימוש במשחקים הוא להפוך פעולות שיגרתיות …

עולם הרשתות החברתיות – אחזור מידע

הפוסט פורסם בשנת 2010 ,בתאריך ה – 12.5.2010. מספר הצפיות: 796 . בשבוע שעבר התקיים …

כתיבת תגובה